OZ Vígľaš forum 21

Náš cieľ je zachovať kultúrnu pamiatku Zámok Vígľaš a aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov v obci Vígľaš a jej blízkom okolí.

Svetová konferencia o sociálnom rozvoji v roku 2005 stanovila ciele rozvoja spoločnosti vrátane ekonomického a sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia. Kultúrny rozmer udržateľnosti je známy ako “Kultúra 21”. Od roku 2005 so zriadením Zjednotených miest a miestnych samospráv (UCLG) a prvou Kultúrnou konferenciou v Bilbau sa práve táto oblasť stala štvrtým pilierom udržateľného rozvoja: “Princípom udržateľnosti je udržateľný rozvoj, ktorý zahŕňa štyri navzájom prepojené oblasti a to ekológia, ekonomika, politika a kultúra.” Dnes tento model využívajú mnohé organizácie ako napríklad Program miest a obcí Spojených národov. Kultúra 21 je zakotvená v cieľoch udržateľného rozvoja.

Posun smerom k udržateľnosti je taktiež sociálnou výzvou, ktorá zahŕňa medzinárodné zákony a zákony na úrovni jednotlivých štátov, mestské plánovanie a dopravu, miestne a individuálne životné štýly a etický konzumerizmus. Žiť udržateľnejšie môže nadobúdať rôzne podoby od reorganizácie životných podmienok (ako napríklad ekologické dediny, obce a udržateľné mestá), cez znovuposúdenie ekonomických odvetví (zelené budovy, udržateľné poľnohospodárstvo), pracovné postupy (udržateľná architektúra), využite vedeckých poznatkov na vývoj nových technológií (zelené technológie, obnoviteľné zdroje energie a udržateľná výroba energie fúziou), vytvorenie pružných a reverzibilných systémov až po prispôsobenie štýlu života, ktorý zachováva prírodné zdroje.

Vígľaš fórum 21 sa stalo východoeurópskym centrom FORO SORIA 21 PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE a Svetového fóra o udržateľnom rozvoji. Bolo vytvorené na základe súkromných iniciatív baróna Daniela von Rechitara, Amalia de Marichalara y Saenz de Tejada a grófa Ripalda na podniknutie potrebných krokov vo všetkých oblastiach udržateľného rozvoja vytvorením Štvorrozmernej (4D) komunikačnej platformy na verejný dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami, ako sú obce, politici, podniky, univerzity a nové vedecké technológie. Naša 4D komunikačná platforma pozostáva zo štyroch pilierov, ktoré zastrešuje združenie „Vígľaš fórum 21“ a prináša viac ako 25 rokov úsilia vloženého do projektov histórie ako „Numancia“ a „Obnova hradu Vígľaš“. Cieľom združenie Vígľaš fórum 21 je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život