Udržateľnosť

Chceme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj s cieľom zabrániť degradácii ekosystému v dôsledku neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Udržateľnosť v oblasti životného prostredia znamená stav, v ktorom požiadavky kladené na životné prostredie sú uspokojené bez zníženia jeho schopnosti umožniť ľuďom žiť pohodlne nielen v terajšom svete, ale aj v budúcnosti. Množstvo dôkazov o prekračovaní schopnosti planéty uživiť ľudí sa zvyšuje a rast na planéte, ktorá nie je neobmedzená, je takisto ohraničený. Zabezpečenie dostatočného množstva čistého vzduchu, vody a pôdy je základným kameňom v zodpovednom sociálno-ekonomickom správaní sa. Na zachovanie možnosti dosiahnutia udržateľnosti v oblasti životného prostredia je potrebné, aby sa podnik posunul z oblasti práva na využívanie prírodných zdrojov do oblasti vzájomnej previazanosti v globálnom meradle a do ekologických inovácií. Postup, pri ktorom sa vytínajú stromy rýchlosťou, ktorá prevyšuje rýchlosť ich obnovy, je príkladom správania sa, ktoré nie je udržateľné.

Časté používanie termínov v ostatnej dobe, ako napríklad ekologický alebo udržateľný, vyvolalo medzi vývojárskou komunitou vo svete určitý zmätok. Preto je nevyhnutné opäť vymedziť základné prvky udržateľnosti našej iniciatívy v protiklade k nepresnosti používania týchto termínov. Pri vymedzení pojmov sa striktne pridržiavame definície LEEDSu a zameriavame sa na dosiahnutie platinovej úrovne kvalifikácie.

Aj zámok Vígľaš myslel na ekologické postupy pri prestavbe zámku. Na systém ľahkej prefabrikácie sa využili najmodernejšie technologické poznatky a skúsenosti z Európy a USA. Skrátilo to čas výstavby až o 50 %, pričom až 75 % materiálov bolo recyklovateľných.

  • Inovácia a návrh pokročilých systémov prefabrikácie
  • Dôraz na lokalitu a prepojenia na mestské a prírodné prostredie
  • Udržateľnosť a zlepšenie kvality mestského prostredia
  • Chránenie vodných zdrojov, najmä pri projektoch vo vnútrozemí
  • Energetická efektívnosť a vo väčšine prípadov nezávislá výroba elektrickej energie
  • Použitie takmer plne recyklovateľných materiálov a dramatické zníženie stavebného odpadu
  • Zlepšenie kvality ovzdušia a záhrad v interiéroch
  • Uvedomelosť a vzdelávanie rôznymi spôsobmi